Projekt UE

Przyjazne przedszkole

Projekt realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)

Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – konkurs

Wartość projektu: 171 464,47 zł

Dofinansowanie: 145 744,80 zł

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Częstochowa poprzez stworzenie 10 miejsc dla dzieci 3-4-letnich w Niepublicznym Przedszkolu Hocki Klocki oraz poprawa jakości wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów w okresie od 1.08.2017 do 31.08.2018.

Efektem realizacji projektu będą następujące wskaźniki produktu:

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie: 10

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 25 (13M,12K)

W ramach projektu realizowane będą dwa zadania:

1/ Utworzenie 10 miejsc wychowania przedszkolnego i zapewnienie bieżącego funkcjonowania przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania zaplanowano zakupienie pomocy dydaktycznych do bieżącej pracy z dziećmi oraz zakup i instalację urządzeń placu zabaw

2/Prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów przez 12 miesięcy. W ramach tego zadania przewidziano rozszerzenie oferty placówki o dodatkowe zajęcia:

► socjoterapeutyczne: W świecie emocji

► stymulujące rozwój psychoruchowy: Aktywne dzieciaki

► korekcyjno-kompensacyjne: Wirtualny świat, Bliżej świata, Bawimy się słowami

► rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne: Gramy na instrumentach

 

 

przedszkole czynne:

7.00 - 17.00

telefon kontaktowy:

698 500 992
zapraszamy